Practitioners > The 2nd Team of MRCTCM

2nd China Medical Team

第2期援马耳他医疗队

1995.10 - 1997.09

2ndTeam

第二期援马耳他医疗队
翁毅,柏仇兵,陆金平,徐兰凤,董康年,吴云川
Weng Yi, Bai Choubing, Lu Jinping, Xu Lanfeng, Dong Kangnian, Wu Yunchuan